E-Sąskaitos paslaugos taisyklės

12 MĖNESIŲ E-SĄSKAITOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

Bendrosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;
Klientas – reiškia asmenį, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Paslaugų teikėju sudarytą Sutartį;
Mokėtojas – Mokėtojas reiškia bet kurį asmenį, kuris Kliento vardu atsiskaito su Paslaugos teikėju negrynaisiais pinigais už Paslaugos teikėjo Klientui suteiktas paslaugas;
Paslaugų mokestis – reiškia Kliento mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui per kalendorinį mėnesį už suteiktas Paslaugas;
Narystės galiojimo terminas – reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį;
Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas sporto klubo paslaugas;
Paslaugų teikėjas – reiškia sporto klubo prekinio ženklo „City Boxing“, kuris valdomasUAB „Boksas visiems“, juridinio asmens kodas 304954439,buveinės adresas Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius;
Šalys – reiškia Klientą ir Paslaugų teikėją kartu;
Taisyklės – reiškia naudojimosi Paslaugomis taisykles, patalpintas Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, po to, kai Klientas atsiskaito už Paslaugas Sutarties 4.1.1 punkte nustatyta tvarka, suteikti Klientui praėjimą pro sporto klubpo kontrolinį punktą galimybę;

3.1.2. Paslaugas teikti kokybiškai visą Narystės galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;

3.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti tinkamą asmens duomenų, kuriuos pateikia Klientas, apsaugą.

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

3.2.1 . pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai pakeisti su Paslaugų teikimu susijusias mokėtinas sumas ir (arba) Sutarties, ir (arba) Taisyklių nuostatas, informavęs apie tai Klientą. Apie pasikeitusias Sutarties sąlygas ir sąlygas, susijusias su apmokėjimu už Paslaugas, Klientas informuojamas iš anksto, ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos raštu. Apie pasikeitusias Taisyklių nuostatas Klientas informuojamas internetinėje svetainėje www.cityboxing.lt. Tokiu atveju Klientas vienašališkai gali nutraukti sutartį nekompensuojant suteiktos nuolaidos kaip nurodyta 8.1 skyriuje.

3.2.2. apriboti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

3.2.3. pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;

3.2.4. kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį Klientą.

3.3. Klientas įsipareigoja:

3.3.1. laikytis Taisyklių ir šios Sutarties sąlygų;

3.3.2. atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3.3. naudotis Paslaugomis ne trumpiau nei Narystės galiojimo laikotarpį;

3.3.4. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;

3.3.5. visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti, kad už Paslaugas būtų automatiškai apmokėta naudojant SEPA pervedimus. Klientas šiuo neatšaukiamai sutinka, kad Paslaugų mokestis gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą. Klientas šiuo išreiškia savo sutikimą gauti sąskaitas už Paslaugas elektroniniu būdu per Paslaugų teikėjo pasirinktą elektroninių sąskaitų pateikimo sistemą;

3.3.6. užtikrinti, kad Narystės galiojimo termino metu Kliento banko sąskaitoje, nurodytoje Specialiosiose sąlygose, būtų pakankamai lėšų Paslaugų teikėjo pateiktai elektroninei sąskaitai apmokėti;

3.3.7. esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;

3.3.8. informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas.

3.4. Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus 3 darbo dienoms nuo jos išsiuntimo dienos.

3.5. Klientas turi teisę už papildomą mokestį naudotis kitomis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už teikiamas Paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju tokia tvarka:

4.1.1. pirmąją įmoką, skaičiuojant imtinai nuo pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui apmokant E-Sąskaitos krepšelį www.cityboxing.ltsvetainėje per Paysera mokėjimų sistemą, ne vėliau kaip iki pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos;

4.1.2. Paslaugų mokestis už sekančius mėnesius, gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.

4.2. Sutarties 4.1.2 punkte nurodomos įmokos nurašomos nuo Kliento banko sąskaitos kiekvieno einamojo mėnesio 5 (penktą) kalendorinę dieną. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų mokestis būtų sumokėtas iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos (tuo atveju jei ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės neįmanoma nuskaityti lėšų naudojant SEPA pervedimus.

4.3. Jeigu einamojo mėnesio 10 (dešimta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jei nepavyksta nuskaityti mokėtinos sumos einamojo mėnesio 10 (dešimtą) kalendorinę dieną, mokėtiną sumą bandoma nurašyti per kitas 5 (penkias) dienas iš eilės. Jeigu ir per šį laikotarpį Kliento banko sąskaitos likutis nėra pakankamas arba mokėjimas neįvyksta dėl kitų priežasčių (blokuota sąskaita ar pan.), Kliento narystė yra blokuojama ir Klientas nėra įleidžiamas į Paslaugų teikimo vietą. Po apmokėtos įmokos už einamąjį mėnesį Klientas gali naudotis Paslaugomis.

4.4. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiamos priskaičiuotos palūkanos, paskiausiai padengiama skola už Paslaugas (pradedant seniausia).

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.

5.3. Šalys, vadovaudamosi kitomis šios Sutarties nuostatomis, sutinka bei patvirtina, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.

5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.

5.5. Jei dėl Kliento kaltės buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas.

5.6. Šioje Sutartyje įtvirtintų teisių gynimo būdai neriboja Šalių teisės naudotis kitomis teisėtomis jų teisių gynimo priemonėmis.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas šiuo atveju turi teisę pakeisti Paslaugų mokestį, vadovaujantis Sutarties 3.2.1 p. nustatyta tvarka.

6.2. Klientui nesutinkant su Paslaugų kainos padidinimu arba Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Paslaugų kainos padidinimo bei Sutarties ir (ar) Taisyklių esminių nuostatų pakeitimo. Tokiu atveju Klientas neprivalo kompensuoti Paslaugos teikėjo padarytos nuolaidos paslaugų teikimo laikotarpiu.

6.3. Nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju Klientas gali įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kliento rašte nurodytos Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos. Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės ar dėl Kliento kaltės neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo bei sumokėti Paslaugų gavėjui kompensaciją, lygią suteiktos nuolaidos sumai, nurodytai 8.1 skyriuje, už laikotarpį nuo Paslaugų naudojimosi pradžios iki Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos (įskaitant atvejus, kai Sutartis nutraukiama Paslaugų teikėjo iniciatyva dėl Kliento kaltės).

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu:

6.4.1. jei Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;

6.4.2. jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

6.4.3. jei Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;

6.4.4. jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);

6.4.5. jei Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties ar Taisyklių nuostatų.

6.6. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas (išskyrus, kai Sutartis nutraukiama / pasibaigia dėl Paslaugų teikėjo kaltės) neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos, o taip pat pagal pateiktą Paslaugų teikėjo PVM sąskaitą – faktūrą sumokėti suteiktos Paslaugų nuolaidos sumą, nurodytą 8.1 skyriuje bei visus kitus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis Paslaugomis ir atlyginti kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, turėjo iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą ar Paslaugų atsisakymą gavimo iš Kliento dienos arba Sutarties nutraukimo dėl Kliento kaltės dienos.

6.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas:

6.7.1. nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;

6.7.2. pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ar Taisyklių reikalavimus;

6.7.3. vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos likusiųjų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri kiek įmanoma turėtų tokį patį poveikį kaip ir negaliojanti nuostata.

7.2. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, faksu arba elektroniniu paštu (patvirtinus gavimą).

7.3. Klientas turi teisę, gavęs Paslaugų teikėjo rašytinį sutikimą, perleisti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį kitam asmeniui.

7.6. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

7.7. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus miesto apygardos teismą.

7.9. Sutikdamas su šią Sutartimi, Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su viešai paskelbtomis Taisyklėmis bei kitomis skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

8. PASLAUGŲ NUOLAIDOS SUTEIKIMAS

8.1.Klientas nutraukęs paslaugų teikimo sutartį vienašališkai, privalo kompensuoti Paslaugų teikėjui dėl nuolaidos suteikimo susidariusias išlaidas. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodoma kokia suma turi būti kompensuota nutraukus sutartį atitinkamą paslaugos gavimo mėnesį.

Vaikų ir jaunimo e-saskaitų narystėm, nuolaidos kompensuoti nereikia. Vaikų ir jaunimo narystės gali būti nutrauktos tik nuo sekančio mėnesio pirmos dienos. Einamąjį mėnesį po sąskaitos pateikimo narystės nutraukti nėrą galimybės.

 

1 MĖN 2 MĖN 3 MĖN 4 MĖN 5 MĖN 6 MĖN 7 MĖN 8 MĖN 9 MĖN 10 MĖN 11 MĖN
20 EUR 40 EUR 30 EUR 20 EUR 25 EUR 30 EUR 35 EUR 40 EUR 45 EUR 50 EUR 55 EUR