Taisyklės

VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing”, į/k 303040686

I. Bendrosios taisyklės

1. Naudojimosi VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” (toliau Taisyklėse – VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing”) paslaugomis. Pradėti naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” paslaugomis leidžiama, tik VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” lankytojui (toliau Taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. Kiekvienas lankytojas privalo pateikti Bokso ir fitneso klubui “City boxing” savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, VŠį Bokso ir fitneso klubas “City boxing” turi teisę neleisti lankytojui naudotis mūsų paslaugomis. Už nepilnamečius lankytojus nuo 16 pasirašo ir atsako jų tėvai (globėjai). Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

2. Naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” paslaugomis lankytojai gali tik sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing”, pasinaudoję pirmo nemokamo apsilankymo paslauga arba įsigiję VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” narystę. Taip pat lankytojas, jo sutikimu yra nufotografuojamas, o jo foto atvaizdas yra naudojamas lankytojo asmenybės identifikavimui.

3. Treniruočių metu narius fotografuojame ir filmuojame, pasirašant šią sutartį jūs sutinkate, kad jūs būsite fotografuojami ir filmuojami, neturėsite jokių pretenzijų. Visa medžiaga bus naudojama tik VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” tikslais.

4. Lankytojams, įsigijusiems narystę, pinigai nėra grąžinami, išskyrus tuos atvejus, kai lankytojai dėl VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” kaltės negalėjo naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

5. Lankytojai, prieš pradėdami naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jų sveikatos būklė jiems leidžia sportuoti. Taip pat rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, atitenka lankytojui. Lankytojai, atsižvelgdami į savo sveikatos būklę, naudodamiesi VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” esančiomis paslaugomis bei priemonėmis, atsakingai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Lankytojai privalo būti atsargūs ir rūpestingi sportuojant. VŠį Bokso ir fitneso klubas “City boxing” suteikia lankytojams galimybę naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei, todėl VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” pasilieka teisę tokių lankytojų į sporto klubą ar atskirą jo zoną (treniruoklių sales ir kt.) neįleisti.

6. Lankytojai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems lankytojams ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” darbuotojus. VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing”, atitenka lankytojui. VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.

7. VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” patalpose lankytojas privalo:

• atsakingai ir rūpestingai naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad nepadarytų žalos sau, kitų lankytojų bei klubo darbuotojų sveikatai ir turtui;

• privalo būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo neįleisti į klubą;

• nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys privalo padėti, o įvykio liudininkai privalo suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

• nedelsiant informuoti VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” paslaugomis;

• fotografuoti ir filmuoti galima tik turint VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” vadovybės leidimą;

• atskirose VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” zonose dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą. Visose zonose leidžiama avėti tik sportinę avalinę;

• treniruočių metu draudžiama kramtyti kramtomąją gumą;

• prieš naudojantis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” įranga ir inventoriumi, susipažinti su VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

• naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

• laikytis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių;

• gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus;

• netrukdyti kitiems lankytojams naudotis VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” paslaugomis;

• atlyginti VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytojas privalo atlyginti VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

8. VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” lankytojų interesams. VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” teikiamomis paslaugomis bei palikti patalpas. Pinigai lankytojui už šį apsilankymą negrąžinami.

9. VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” treneriui kilus įtarimų dėl lankytojo sveikatos būklės užsiėmimo metu, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

10. Vaikai į VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” klubą įleidžiami nuo 1 metų amžiaus. Tėvai (globėjai) atsako už savo vaikus, saugumą ir priežiūrą VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” patalpose.

11. VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama. Tokiu atveju narystės bus sustabdomos iki profilaktinių darbų pabaigos.

12. Lankytojams nesilaikant ar pažeidus bet kurį šių Taisyklių punktą, taip pat tais atvejais, kai lankytojas savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” lankytojų interesams, VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” turi teisę nutraukti lankytojo narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles lankytojo neįleisti į VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” klubą. Šiuo atveju lankytojui negrąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis.

13. Klubas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” taisykles.

14. VŠį Bokso ir fitneso klubas “City boxing” pasilieka teisę neįleisti nepageidaujamų asmenų.

II. Papildomos taisyklės sporto salėse

1. Prieš dalyvaujant treniruotėje ir naudojantis salės inventoriumi būtina susipažinti su VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” iškabintomis taisyklėmis salėse ir prie registratūros, pasikonsultuoti su salėje esančiu treneriu dėl naudojimosi inventoriumi tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.

2. Atlikus pratimus svoriai ir inventorius turi būti sudėti į jiems skirtas vietas ir palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams.

3. Treniruočių metu, negalima eiti į salę, trukdyti treniruotės ar pasilikti po treniruotės negavus trenerio sutikimo.

4. Apie inventoriaus ar kitos salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti trenerį (instruktorių).

5. Sporto salėje draudžiama:

• naudotis laikinai sugedusiu inventoriumi ar kita sporto salės įranga.

• dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą.

6. Lankytojas, pasirašydamas šias Taisykles, sutinka kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, pateikti VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” klubo administracijai, būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui), išskyrus jeigu apie savo nesutikimą jis pareiškia atskirai raštu.

III. Priedas nr.1

Norėdami tęsti registracijos procesą Jūs privalote perskaityti bei sutikti su šiomis taisyklėmis.

Rizikos faktoriai: Aš, pasirašantysis, suprantu apie fizinių treniruočių bei sporto sukeliamą didžiulį pavojų sveikatai. Į šių pavojų sąrašą patenka: kritimai, galintys sukelti rimtas traumas ar mirtį, traumos ar mirtis dėl taisyklių nesilaikymo iš mano pusės, mano treniruočių partnerio ar kitų žmonių aplinkui, traumos ar mirtis dėl netinkamo treniruočių inventoriaus naudojimo arba treniruočių inventoriaus gedimų. Aš suprantu, kad aukščiau išvardinti pavojai gali sukelti rimtas traumas ar mirtį man ir arba mano partneriui/partneriams.

Aš suprantu visą pavojų, kuris gali kilti treniruočių metu bei prisiimu atsakomybę dėl galimų traumų ar mirties, VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” treniruočių ar renginio metu. Aš, pasirašantysis, patvirtinu, kad neturiu jokių fizinių negalių ar ligų, kurios keltų pavojų man ar aplinkiniams.

Žinant visus viršuje paminėtus pavojus ir rizikas bei faktą, kad aš savo noru dalyvauju VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” treniruotėse, aš, pasirašantysis nesiimsiu jokių teisinių veiksmų, nereikalausiu žalos atlyginimo, kompensacijos dėl galimos žalos bei pavojų, galimai kilsiančių treniruočių metu, prieš darbuotojus, trenerius, sutarties sudarytojus, sutarties vykdytojus, renginio organizatorius, renginio vietos savininkus.

Šis susitarimas galios man, mano paveldėtojams, mano atstovams, vykdytojams, bei įgaliotiniams. Jei kuri nors šio susitarimo dalis bus pripažinta negaliojančia, aš sutinku, kad likusi susitarimo dalis išlaikys visą savo teisinę galią bei veiksmus.

Jei aš registruojuosi nepilnamečio vaiko vardu, aš suteikiu leidimą bet kuriam asmeniui, susijusiems su VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” administracija, suteikti būtiną pirmąją pagalbą, taipogi suteikiu leidimą, patyrus rimtą traumą, priimti sprendimą dėl medicininės pagalbos ar chirurginės intervencijos bei vaiko transportavimo į gydymo įstaigas.

Žalos atlyginimas: Dalyvis pripažįsta, kad VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” treniruočių metu, bei VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” renginiuose yra tikimybė patirti traumas. Todėl dalyvis sutinka prisiimti visą finansinę atsakomybę dėl galimai kilsiančių arba dėl sukeltų traumų kitam dalyviui, dėl savo neatsargumo. Jei viena iš aukščiau minėtų pusių bus įpareigota apmokėti teisininkų išlaidas, aš sutinku padengti šiuos mokesčius bei išlaidas. Aš sutinku nereikalauti žalos atlyginimo ir nekaltinti VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing”, darbuotojų, organizatorių, savanorių bei renginio vietos savininkų dėl padarytos žalos aplinkai, patirtos traumos ar mirties, dėl mano neatsargumo, tyčinio veiksmo ar aplaidumo VŠį Bokso ir fitneso klubo “City boxing” treniruočių metu.