Taisyklės - City Boxing

TAISYKLĖS

UAB “Boksas visiems”, į/k 304954439

                                                             Registracijos adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114, Vilnius

                                                             Sporto klubo veiklos adresas Kalvarijų g. 143, Vilnius

Sporto klubo taisyklės

Bendrosios taisyklės

 1. Naudojimosi UAB “Boksas visiems” valdančios City Boxing sporto klubą teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi UAB “Boksas visiems” (toliau Taisyklėse – UAB “Boksas visiems”) paslaugomis. Pradėti naudotis UAB “Boksas visiems” paslaugomis leidžiama, tik lankytojui (toliau Taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus uždėjus varnelę www.cityboxing.lt sistemoje narystės įsigijimo metu arba registruojantis per savitarnos terminalą sporto klube. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai UAB “Boksas visiems” turi teisę neleisti lankytojui naudotis City Boxing sporto klubo paslaugomis. Už nepilnamečius lankytojus pasirašo ir atsako jų tėvai (globėjai). Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina faktą sutikdami su šiomis taisyklėmis, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis UAB “Boksas visiems” City Boxing sporto klubo paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį UAB “Boksas visiems” klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 2. Naudotis UAB “Boksas visiems” paslaugomis lankytojai gali tik lankytojai įsigiję narystę internetu arba sporto klubo savitarnos terminale.
 3. Treniruočių metu narius fotografuojame ir filmuojame, pasirašant šią sutartį jūs sutinkate, kad jūs būsite fotografuojami ir filmuojami, neturėsite jokių pretenzijų. Visa medžiaga bus naudojama tik UAB “Boksas visiems” marketingo bei kokybės gerinimo tikslais.
 4. Įsigijusiems narystę arba produktus ir jais pasinaudojus, pinigai nėra grąžinami. Jeigu produktais arba naryste nebuvo pasinaudoti, pinigai gali būti grąžinami per 14 kalendorinių dienų. Taip pat pinigai grąžinami  atvejais, kai lankytojai dėl UAB “Boksas visiems” kaltės negalėjo naudotis City Boxing sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 5. Lankytojai, prieš pradėdami naudotis UAB “Boksas visiems” City Boxing klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jų sveikatos būklė jiems leidžia sportuoti. Taip pat rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, atitenka lankytojui. Lankytojai, atsižvelgdami į savo sveikatos būklę, naudodamiesi UAB “Boksas visiems” esančiomis paslaugomis bei priemonėmis, atsakingai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Lankytojai privalo būti atsargūs ir rūpestingi sportuojant. UAB “Boksas visiems” suteikia lankytojams galimybę naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei, todėl UAB “Boksas visiems” pasilieka teisę tokių lankytojų į sporto klubą ar atskirą jo zoną (treniruoklių sales ir kt.) neįleisti.
 6. Lankytojai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems lankytojams ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti UAB “Boksas visiems” darbuotojus. UAB “Boksas visiems” darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis UAB “Boksas visiems” teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis UAB “Boksas visiems”, atitenka lankytojui. UAB “Boksas visiems” neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.
  1. UAB “Boksas visiems” turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems UAB “Boksas visiems” lankytojų interesams. UAB “Boksas visiems” atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi UAB “Boksas visiems” teikiamomis paslaugomis bei palikti patalpas. Pinigai lankytojui už šį apsilankymą negrąžinami.
  2. UAB “Boksas visiems” treneriui kilus įtarimų dėl lankytojo sveikatos būklės užsiėmimo metu, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.
  3. Vaikai į UAB “Boksas visiems” klubą įleidžiami nuo 1 metų amžiaus. Tėvai (globėjai) atsako už savo vaikus, saugumą ir priežiūrą UAB “Boksas visiems” City Boxing klubo patalpose.
  4. UAB “Boksas visiems” gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama. Tokiu atveju narystės bus sustabdomos iki profilaktinių darbų pabaigos.
  5. Lankytojams nesilaikant ar pažeidus bet kurį šių Taisyklių punktą, taip pat tais atvejais, kai lankytojas savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems UAB “Boksas visiems” lankytojų interesams, UAB “Boksas visiems” turi teisę nutraukti lankytojo narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles lankytojo neįleisti į UAB “Boksas visiems” klubą. Šiuo atveju lankytojui negrąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis.
  6. UAB “Boksas visiems” pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti City Boxing klubo taisykles.
  7. UAB “Boksas visiems” pasilieka teisę neįleisti nepageidaujamų asmenų.
  8. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė
   Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą

    UAB “Boksas visiems” patalpose lankytojas privalo:

   • atsakingai ir rūpestingai naudotis UAB “Boksas visiems” paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad nepadarytų žalos sau, kitų lankytojų bei klubo darbuotojų sveikatai ir turtui;
   • privalo būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). UAB “Boksas visiems” turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo neįleisti į klubą;
   • nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys privalo padėti, o įvykio liudininkai privalo suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
   • nedelsiant informuoti UAB “Boksas visiems” darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis UAB “Boksas visiems” paslaugomis;
   • atskirose UAB “Boksas visiems” zonose dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą. Visose zonose leidžiama avėti tik sportinę avalinę. Neavėti jokios avalynės zonose kur yra draudžiamasis įspejimas dėl avalynės avėjimo.
   • treniruočių metu draudžiama kramtyti kramtomąją gumą;
   • prieš naudojantis UAB “Boksas visiems” įranga ir inventoriumi, susipažinti su UAB “Boksas visiems” patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus UAB “Boksas visiems” darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
   • naudotis UAB “Boksas visiems” įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti UAB “Boksas visiems” atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
   • laikytis UAB “Boksas visiems” atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi City Boxing klubo paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių;
   • gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus;
   • netrukdyti kitiems lankytojams naudotis UAB “Boksas visiems” paslaugomis;
   • atlyginti UAB “Boksas visiems” materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal UAB “Boksas visiems” pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytojas privalo atlyginti UAB “Boksas visiems” padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu UAB “Boksas visiems” administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.
 7. Papildomos taisyklės sporto salėse

  1. Prieš dalyvaujant treniruotėje ir naudojantis salės inventoriumi būtina susipažinti su UAB “Boksas visiems” taisyklėmis, pasikonsultuoti su salėje esančiu treneriu dėl naudojimosi inventoriumi tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.
  2. Atlikus pratimus svoriai ir inventorius turi būti sudėti į jiems skirtas vietas ir palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams.
  3. Apie inventoriaus ar kitos salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti trenerį (instruktorių).
  4. Sporto salėje draudžiama:
  • naudotis laikinai sugedusiu inventoriumi ar kita sporto salės įranga.
  • dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą.
  1. Lankytojas, pasirašydamas šias Taisykles, sutinka kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, pateikti UAB “Boksas visiems” klubo administracijai, būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui), išskyrus jeigu apie savo nesutikimą jis pareiškia atskirai raštu.

  Priedas nr. 1

  Norėdami tęsti registracijos procesą Jūs privalote perskaityti bei sutikti su šiomis taisyklėmis. Rizikos faktoriai: Aš, pasirašantysis, suprantu apie fizinių treniruočių bei sporto sukeliamą didžiulį pavojų sveikatai. Į šių pavojų sąrašą patenka: kritimai, galintys sukelti rimtas traumas ar mirtį, traumos ar mirtis dėl taisyklių nesilaikymo iš mano pusės, mano treniruočių partnerio ar kitų žmonių aplinkui, traumos ar mirtis dėl netinkamo treniruočių inventoriaus naudojimo arba treniruočių inventoriaus gedimų. Aš suprantu, kad aukščiau išvardinti pavojai gali sukelti rimtas traumas ar mirtį man ir arba mano partneriui/partneriams. Aš suprantu visą pavojų, kuris gali kilti treniruočių metu bei prisiimu atsakomybę dėl galimų traumų ar mirties, UAB “Boksas visiems” treniruočių ar renginio metu. Aš, sutinkantis su šiomis taisyklėmis, patvirtinu, kad neturiu jokių fizinių negalių ar ligų, kurios keltų pavojų man ar aplinkiniams. Žinant visus viršuje paminėtus pavojus ir rizikas bei faktą, kad aš savo noru dalyvauju UAB “Boksas visiems” City Boxing klubo treniruotėse, aš, pasirašantysis nesiimsiu jokių teisinių veiksmų, nereikalausiu žalos atlyginimo, kompensacijos dėl galimos žalos bei pavojų, galimai kilsiančių treniruočių metu, prieš darbuotojus, trenerius, sutarties sudarytojus, sutarties vykdytojus, renginio organizatorius, renginio vietos savininkus. Šis susitarimas galios man, mano paveldėtojams, mano atstovams, vykdytojams, bei įgaliotiniams. Jei kuri nors šio susitarimo dalis bus pripažinta negaliojančia, aš sutinku, kad likusi susitarimo dalis išlaikys visą savo teisinę galią bei veiksmus. Jei aš registruojuosi nepilnamečio vaiko vardu, aš suteikiu leidimą bet kuriam asmeniui, susijusiems su UAB “Boksas visiems” administracija, suteikti būtiną pirmąją pagalbą, taipogi suteikiu leidimą, patyrus rimtą traumą, priimti sprendimą dėl medicininės pagalbos ar chirurginės intervencijos bei vaiko transportavimo į gydymo įstaigas.

  Žalos atlyginimas

  Dalyvis pripažįsta, kad UAB “Boksas visiems” City Boxing klubo treniruočių metu, bei UAB “Boksas visiems” renginiuose yra tikimybė patirti traumas. Aš sutinku nereikalauti žalos atlyginimo ir nekaltinti UAB “Boksas visiems”, darbuotojų, organizatorių, savanorių bei renginio vietos savininkų dėl padarytos žalos aplinkai, patirtos traumos ar mirties, dėl mano neatsargumo, tyčinio veiksmo ar aplaidumo UAB “Boksas visiems” treniruočių metu.